ข่าวเด่น
เริ่มแสดง :: 29 พ.ย.54 ถึงวันที่ 29 พ.ย.54
อ่าน : 624

รูปแบบการพัฒนาคุณภาพเตรียมพร้อมสู่อาเซียน
 
สวัสดีครับ ท่านผู้ปกครอง ในฉบับที่ 2 นี้ ผมอยากนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งผมได้รับการคัดเลือกจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 1 ให้เป็นตัวแทนผู้บริหารโรงเรียน ไปนำเสนอผลงานด้านการบริหาร ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนที่จังหวัดชุมพร วันที่ 8 ธค.54 นี้ ผมจึงขอนำรูปแบบการพัฒนา ที่ผมและคณะได้ใช้ในการพัฒนาโรงเรียนวิเชียรชม มาเสนอให้ทราบ ว่าเรามีความพร้อมแค่ไหน ชื่อผลงานทางวิชาการ/นวัตกรรม การพัฒนารูปแบบการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิเชียรชม เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายใจถึงใจ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา โลกในยุคปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การศึกษา และเทคโนโลยี ส่งผลให้ทุกองค์กรต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของตนเองและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะจะต้องพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เพื่อทำให้เป็นคนที่รู้จักการคิดวิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถเชื่อมโยงความรู้ ทักษะและค่านิยมที่ดีงาม เพื่อการดำเนินชีวิต สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งวัฒนธรรม ความเชื่อ ความคิดและการกระทำที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นับเป็นหนทางเดียวที่จะยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศได้ โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ที่จัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 มีการพัฒนาการทางการศึกษามาอย่างต่อเนื่องและมีผลงานด้านวิชาการดีเด่นจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เป็นหนึ่งในโรงเรียนยอดนิยมของจังหวัดสงขลา ได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน 4 ครั้ง เป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจรุ่นที่ 1 และได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนชั้นนำในการพัฒนาคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) โดยเริ่มจัดการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากลตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 มีความพยายามดำเนินการบริหารโรงเรียนตามแนวคิดและมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากลและตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างไรก็ตามเนื่องจากโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นแนวคิดใหม่ในการบริหารและจัดการศึกษาในประเทศไทย มีการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าวน้อยมาก แนวทางการดำเนินงานจึงไม่ชัดเจนเท่าที่ควร แต่ผลพวงของการที่โรงเรียนวิเชียรชมเปิดดำเนินการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Programme) มีส่วนทำให้การดำเนินการเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลเป็นไปได้ง่าย มีทิศทางและมีความเป็นไปได้มากขึ้น อีกทั้ง นโยบายการเปิดประเทศเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ทำให้ทุกภาคส่วนต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคนให้มีความพร้อมในการอยู่ร่วมกัน ในประชาคมอาเซียน โรงเรียนจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้สามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงนี้ให้ได้ วัตถุประสงค์ 1. พัฒนารูปแบบการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิเชียรชม เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายใจถึงใจ 2. เปรียบเทียบรูปแบบการพัฒนาการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนวิเชียรชม เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายใจถึงใจก่อนและหลังการพัฒนา 3. เปรียบเทียบรูปแบบการพัฒนาการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนวิเชียรชม เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายใจถึงใจก่อนและหลังการพัฒนาตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชน ขอบเขตของการศึกษา การดำเนินการวิจัย การพัฒนารูปแบบการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิเชียรชม เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายใจถึงใจ ปีการศึกษา 2552 และปีการศึกษา 2553 กำหนดตัวชี้วัดรูปแบบการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไว้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาคุณภาพครู ด้านการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน และด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ กรอบแนวคิดในการศึกษา ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดในการดำเนินการวิจัยเป็นระยะ จำแนกเป็น 7 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนา ขั้นที่ 2 กำหนดรูปแบบการพัฒนาโดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายใจถึงใจ ขั้นที่ 3 การดำเนินการใช้รูปแบบการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน วิเชียรชม เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายใจถึงใจ ขั้นที่ 4 การปรับปรุงกิจกรรม / รูปแบบการพัฒนา ขั้นที่ 5 การใช้รูปแบบการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิเชียรชม เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายใจถึงใจ ขั้นที่ 6 การวิเคราะห์ผลการใช้รูปแบบ ขั้นที่ 7 การสรุปรายงานผลและเผยแพร่ นิยามศัพท์เฉพาะ 1. การพัฒนา หมายถึง การทำให้เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 2. รูปแบบ หมายถึง วิธีการ กระบวนการ กิจกรรม 3. การพัฒนารูปแบบ หมายถึง การปรับเปลี่ยนวิธีดำเนินการ กำกับ ติดตาม การส่งเสริม ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิเชียรชม เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายใจถึงใจ ประกอบด้วย นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชน ตัวแปรตาม คือ คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวิเชียรชม พร้อมรองรับประชาคมอาเซียน 4. การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวิเชียรชม โดยมีเครือข่าย 3 เครือข่าย เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาคุณภาพครู ด้านการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน และด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 5. กลยุทธ์เครือข่ายใจถึงใจ หมายถึง วิธีการอันแยบยลของผู้บริหารในการบริหารจัดการ เพื่อให้เครือข่ายของโรงเรียนวิเชียรชม มีความคิดตรงกัน เข้าใจกัน ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลง ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียนวิเชียรชม เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน พ.ศ.2558 บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดที่กำหนด โดยไม่ต้องอาศัยระเบียบ คำสั่ง ของทางราชการ มาเป็นตัวกำหนด ประกอบด้วย 3 เครือข่าย คือ 5.1 เครือข่ายโรงเรียนในประเทศไทย หมายถึง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ โรงเรียนราชวินิต โรงเรียนวัดเมทังกราวาส แพร่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง เชียงราย 5.2 เครือข่ายโรงเรียนในประเทศมาเลเซีย หมายถึง โรงเรียนในประเทศมาเลเซีย จำนวน 7 โรง 7 รัฐ ที่โรงเรียนวิเชียรชมและโรงเรียนเครือข่ายในประเทศ ได้ไปร่วมสร้างความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการ แต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกรมการศึกษาของรัฐ ประกอบด้วย ปะลิศ เคดาห์ ปีนัง เปรัค ปาหัง สลังงอร์ และปุตราจายา 5.3 เครือข่ายภายในของโรงเรียนวิเชียรชม ประกอบด้วย 5.3.1 นักเรียน หมายถึง นักเรียนโรงเรียนวิเชียรชมทุกคน 5.3.2 ครูและบุคลากร หมายถึง บุคลากรทุกคน ที่ทำงานในโรงเรียนวิเชียรชม 5.3.3 ผู้ปกครอง หมายถึง ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวิเชียรชม 5.3.4 ชุมชน หมายถึง กลุ่มคน องค์กร หน่วยงาน ที่อยู่รวมกันเป็นสังคมอาศัยอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน และมีผลประโยชน์ร่วมกัน 5.3.5 สภาพแวดล้อมและสื่อต้นแบบ หมายถึง สื่อประชาสัมพันธ์ ป้ายประกาศ ป้ายนิเทศ สื่ออิเลคทรอนิกส์ สื่อโทรทัศน์ วิทยุ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ภาพความสำเร็จในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้ ทำให้ได้รูปแบบการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิเชียรชม เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนโดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายใจถึงใจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนวิเชียรชม โรงเรียนเครือข่ายในประเทศไทย และโรงเรียนอื่นๆที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ แนวคิด/ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 1. รูปแบบและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1.1 การใช้เทคนิคกระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 1.3 การสร้างเสริมศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษของครู 1.4 ระบบการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล 2. บทบาทของโรงเรียนและเครือข่ายในการพัฒนารูปแบบการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2.1 บทบาทของโรงเรียนในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2.2 การจัดองค์กรบริหารให้มีลักษณะเป็นสากล 2.3 การจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 2.4 แนวทางการจัดการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล 2.5 นโยบายของโรงเรียนและแรงบันดาลใจของผู้บริหาร 3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยปีการศึกษา 2552 ประกอบด้วยนักเรียน 1,990 คน ครูและบุคลากร 118 คน ผู้ปกครอง 1,990 คน ชุมชน 140 คน ปีการศึกษา 2553 ประกอบด้วยนักเรียน 2,030 คน ครูและบุคลากร 118 คน ผู้ปกครอง 2,030 คน ชุมชน 140 คน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ กลุ่มตัวอย่างนักเรียนและผู้ปกครองปีการศึกษา 2552 และปีการศึกษา 2553 กลุ่มละ 333 คน จำนวนครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2552 และ ปีการศึกษา 2553 จำนวน 92 คน จำนวนชุมชน ปีการศึกษา 2552 และปีการศึกษา 2553 จำนวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา แบบสอบถามความคิดเห็นของ นักเรียน ครูและบุคลากร ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน ต่อรูปแบบการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิเชียรชม เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนโดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายใจถึงใจ มีการประเมิน 2 ครั้ง ก่อนการพัฒนาในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2552 และหลังการพัฒนา ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา การวางแผนสร้างเครื่องมือ ผู้วิจัยศึกษาวัตถุประสงค์ในการวิจัยกำหนดข้อคำถามที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด รูปแบบการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไว้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาคุณภาพครู ด้านการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน และด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยวางแผนกำหนดโครงสร้างของแบบสอบถาม 4 ชุด ชุดที่ 1 สำหรับนักเรียน ชุดที่ 2 สำหรับครูและบุคลากร ชุดที่ 3 สำหรับผู้ปกครอง และชุดที่ 4 สำหรับชุมชน นำเครื่องมือให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเชื่อมั่นเชิงพินิจ ( Face Validity) และความครอบคลุมของเนื้อหา แล้ววิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congnuence หรือ IOC ) นำแบบสอบถามทั้ง 4 ชุด มาคัดเลือกข้อคำถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.8 ขึ้นไป นำแบบสอบถามทั้ง 4 ชุด ไปหาค่าความเชื่อมั่น โดยนำแบบสอบถามแต่ละชุดใช้กับ นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชน ปีการศึกษา 2552 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวนกลุ่มละ 50 คน วิเคราะห์ หาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยใช้โปรมแกรม SPSS for Windows Version 14.0 ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม สร้างแบบสอบถามที่สมบูรณ์ 4 ชุด ๆ ละ 36 ข้อ ทั้ง 3 ด้าน ตามสัดส่วนที่กำหนดในโครงสร้าง การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ครูหัวหน้ากลุ่มชั้นและครูประจำชั้น เก็บข้อมูลกับข้อมูลกับนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จากการดำเนินการวิจัย มาหาค่าสถิติ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows Version 10 สรุปผลการศึกษา รูปแบบการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิเชียรชม เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนโดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายใจถึงใจ 1. ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งก่อนและหลังการพัฒนา โดยภาพรวมพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และหลังการพัฒนา มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการพัฒนา และหลังการพัฒนาตามรูปแบบ โดยภาพรวมพบว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.45 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .675 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การพัฒนาคุณภาพ ทุกด้านมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ ดังนี้ คือการพัฒนาคุณภาพครู การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน และการพัฒนาระบบการบริหาร 2. ความคิดเห็นของครูและบุคลากร ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนวิเชียรชม หลังการพัฒนาตามรูปแบบ โดยพบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.44 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .566 โดยรายด้านมีคุณภาพอยู่ในระดับมากตามลำดับดังนี้ คือ ด้านการพัฒนาคุณภาพครู การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน และการพัฒนาระบบการบริหาร ความคิดเห็นของครูและบุคลากร ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งก่อนและหลัง การพัฒนาโดยภาพรวมพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และหลัง การพัฒนามีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการพัฒนา 3. ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนวิเชียรชม หลังการพัฒนารูปแบบ โดยพบว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.59 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .510 โดยรายด้านมีคุณภาพอยู่ในระดับมากตามลำดับดังนี้ คือ ด้านการพัฒนาคุณภาพครู การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน และการพัฒนาระบบการบริหาร เท่ากัน ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนทั้งก่อนและหลังการพัฒนา โดยภาพรวมพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และหลังการพัฒนามีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการพัฒนา 4. ความคิดเห็นของชุมชน ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนวิเชียรชม หลังการพัฒนาตามรูปแบบ โดยภาพรวมพบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.60 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .487 โดยรายด้านมีคุณภาพอยู่ในระดับมากและมากที่สุดตามลำดับ ดังนี้ คือ ด้านการพัฒนาคุณภาพครู การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน และการพัฒนาระบบการบริหาร อยู่ในระดับมากที่สุด ความคิดเห็นของชุมชนต่อ การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ทั้งก่อนและหลังการพัฒนา โดยภาพรวมพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และหลังการพัฒนามีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการพัฒนา 5. เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชน ต่อการ พัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนวิเชียรชม หลังการพัฒนาตามรูปแบบ ทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ อภิปรายผล รูปแบบการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิเชียรชม เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนโดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายใจถึงใจ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นสำคัญและอภิปรายผลจากการค้นพบที่ได้จากการวิจัย ดังนี้ 1. คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนวิเชียรชม ก่อนการพัฒนาตามรูปแบบ โดยภาพรวมและรายด้านพบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก หลังการพัฒนาตามรูปแบบ ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านพบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน และเมื่อเปรียบเทียบผล การวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉพาะการใช้ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนโรงเรียนวิเชียรชมก่อนและหลังการพัฒนาตามรูปแบบ ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.001และหลังการพัฒนามีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการพัฒนาทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย ข้อ 2 คือ คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวิเชียรชม เพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการพัฒนาตามรูปแบบ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้วิจัยได้บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยมีเครือข่ายเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมในการจัดการศึกษา ทั้งการสร้างเครือข่ายในประเทศ และเครือข่ายในประเทศมาเลเซีย อีกทั้งเครือข่ายภายในของโรงเรียน ทั้ง 5 ภาคี คือ นักเรียน ครูบุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน สภาพแวดล้อมและสื่อต้นแบบ โดยแต่ละเครือข่าย ต่างมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้กับนักเรียน นอกจากนี้ผู้วิจัยยังมีนโยบายให้ครูผู้สอน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้จัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดแทรกความเป็นประชาคมอาเซียน และโรงเรียนดำเนินการประสานงานกับเครือข่ายโรงเรียนในประเทศและต่างประเทศ เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ การใช้ภาษาอังกฤษ เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น ผู้วิจัยประเมินผล โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียน ครูบุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน 2. ความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนวิเชียรชมต่อคุณภาพการศึกษา ก่อนการพัฒนาตามรูปแบบการ ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านพบว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับมาก หลังการพัฒนาตามรูปแบบ ทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ก่อนและหลังการพัฒนาตามรูปแบบ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และหลังการพัฒนามีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการพัฒนาทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อ 2 คือ คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพิ่มขึ้นหลังจากการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิเชียรชม เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนโดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายใจถึงใจ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าเครือข่าย ได้มีส่วนในการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาคุณภาพทางด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยมีแนวคิดว่านักเรียนโรงเรียนวิเชียรชม ได้รับการปลูกฝังและส่งเสริมในเรื่องของพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางโรงเรียนก็ได้เน้นให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียน พร้อมกับมีการจัดกิจกรรมเสริมอยู่เสมอ เช่น การส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดและแข่งขัน ในรายการต่างๆ ทั้งระดับประเทศและระดับภาค จนได้รับรางวัลระดับชาติหลายรางวัล อีกทั้งการสร้างเครือข่ายโรงเรียนภายในประเทศ ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยการไปศึกษาดูงานในโรงเรียนเครือข่าย การสร้างเครือข่ายโรงเรียนในประเทศมาเลเซีย ได้มีโอกาสนำนักเรียนไปเข้าค่ายทำกิจกรรมทั้งด้านภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนเครือข่ายเป็นประจำทุกปี กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งชาติมาเลเซีย รัฐเคดาห์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม โดยนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายทั้งภายในประเทศและมาเลเซีย มาร่วมในงานวิชาการประจำปีของโรงเรียนวิเชียรชมทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างหลากหลาย สามารถเข้าใจถึงวัฒนธรรมประเพณีของกันและกันเพราะเครือข่ายโรงเรียนในประเทศ มีทั้ง ภาคกลาง ภาคเหนือ มาร่วมนำเสนอศิลปวัฒนธรรมของภาคตนเอง และเครือข่ายโรงเรียนในมาเลเซีย ทั้ง 7 รัฐ ก็ได้นำศิลปวัฒนธรรมประจำรัฐมาแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกัน เหตุนี้ จึงทำให้นักเรียนมีความรู้ที่หลากหลายจากกิจกรรมเสริมที่เครือข่ายร่วมกันพัฒนา จึงทำให้คุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับมาก 3. ความคิดเห็นของครูและบุคลากรต่อคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนวิเชียรชมก่อนการพัฒนาตามรูปแบบ ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก หลังการพัฒนาตามรูปแบบ ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านพบว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ก่อนและหลัง การพัฒนาตามรูปแบบ ทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน ข้อ 2 คือ คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพิ่มขึ้น หลังจากได้รับการส่งเสริม โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายใจถึงใจ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า เครือข่ายทั้ง 3 ต่างมีส่วนส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมต่างๆที่ได้ร่วมระดมความคิด เพื่อการพัฒนาร่วมกัน สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนต่อการพัฒนาคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณภาพครู เช่น เริ่มต้นจากการไปสร้างความสัมพันธ์ ให้มีใจตรงกันก่อน แล้วนำไปสู่การลงนาม MOC กับโรงเรียนวิเชียรชม และร่วมกันหมุนเวียนการลงนาม MOC กับโรงเรียนเครือข่ายในประเทศ โดยไม่ได้ใช้ระเบียบกฎหมายมาใช้เป็นตัวกำหนดหรือบังคับให้ทำแต่อย่างใด การให้ครูของโรงเรียนวิเชียรชม และโรงเรียนเครือข่ายในประเทศไทย ไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำกิจกรรมค่ายวิชาการ การส่งครูไปประจำ ณ โรงเรียนเครือข่ายในมาเลเซีย การแลกเปลี่ยนครูมาร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนวิเชียรชม เป็นการสร้างความตระหนักและความจำเป็นในการเสริมสร้างคุณภาพครูเพื่อรองรับสู่สากล ซึ่งสอดคล้องกับเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2520 : 60 - 61) ที่ว่า ครูและผู้บริหารควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและปรีชา ธรรมมา (2545 : 37–38) ได้บ่งชี้องค์ประกอบที่สำคัญที่เอื้อต่อการมีวินัยแห่งตน ได้แก่ความเป็นผู้นำและความสามารถของครู ซึ่งองค์ประกอบนี้เป็นสิ่งจำเป็นต่อการสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้นกับครู และส่งผลต่อนักเรียนและโรงเรียนในภาพรวม และยังสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธปัญญาของ Bundura (อ้างถึงในจิตตานันท์ ติกุล :41– 42) ถือว่าตัวแบบที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ซึ่งครูอาจารย์เป็น ตัวแบบที่มีชีวิตที่บุคคล ได้เรียนรู้ต่อจากบิดามารดา 4. ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวิเชียรชม ก่อนการพัฒนาตามรูปแบบ ทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก โดยรายด้านมีลำดับดังนี้ คือ ด้านการพัฒนาคุณภาพครู การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน และการพัฒนาระบบการบริหาร หลังการพัฒนาตามรูปแบบ พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีรายด้านตามลำดับดังนี้ ด้านการพัฒนาคุณภาพครู การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน และการพัฒนาระบบการบริหาร เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ก่อนและหลังการพัฒนาตามรูปแบบ ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และหลังการพัฒนามีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน ข้อ 2 คือ คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพิ่มขึ้นหลังจากได้สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า เครือข่าย ผู้ปกครอง มีส่วนสนับสนุนในด้านการส่งเสริมและร่วมในการสนับสนุนให้การทำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเป็นไปอย่างราบรื่น อีกทั้งการดำเนินการจัดให้มีคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 3 ระดับ คือ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับกลุ่มชั้น และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ซึ่งคณะกรรมการเครือข่ายแต่ละระดับ ต่างมีส่วนในการกำหนดแผนการดำเนินงานส่งเสริมนักเรียนในการเรียน การอนุญาตให้นักเรียนทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน ถึงแม้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายบ้างก็ไม่ขัดข้อง เช่น การจัดกิจกรรมนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทุกคน ในหลักสูตรปกติ จำนวน 6 ห้อง 300 คน ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ในเมืองอลอสตาร์ รัฐเคดาห์ เป็นประจำทุกปี การนำนักเรียนหลักสูตรวิทย์ คณิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปเข้าค่าย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เมืองอลอสตาร์ การนำนักเรียนหลักสูตร English Programme เข้าค่าย ณ โรงเรียน Sk convent เมืองคาเมรอนไฮแลนด์ ร่วมกับนักเรียนเครือข่ายในประเทศ การนำนักเรียนหลักสูตรวิทย์ คณิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปเข้าค่าย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ กับประเทศมาเลเซีย ที่ส่งผลดีต่อนักเรียนในทุก ๆ ด้าน จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของระหว่าง นักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายในประเทศ กับนักเรียนเครือข่ายประเทศมาเลเซีย ทำให้จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสาร และได้พบเห็นบ้านเมือง วัฒนธรรมของประเทศในอาเซียนด้วย จึงส่งผลดีต่อนักเรียนในทุก ๆ ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับ วสัน ปุ่น (2542 : 9) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง การอบรมเลี้ยงดูและวินัยในตนเองจากกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า การอบรมเลี้ยงดูที่ดีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความมีวินัยในตนเอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 5. ความคิดเห็นของชุมชนต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวิเชียรชม ก่อนการพัฒนาตามรูปแบบ ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านพบว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับมาก โดยรายด้านมีคุณภาพอยู่ในระดับมากตามลำดับดังนี้ คือ ด้านการพัฒนาคุณภาพครู การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน และการพัฒนาระบบการบริหาร หลังการพัฒนาตามรูปแบบ พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก โดยรายด้านมีคุณภาพอยู่ในระดับมากและมากที่สุด ตามลำดับ ดังนี้ คือ การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน อยู่ในระดับมาก ด้านการพัฒนาคุณภาพครู และด้านการพัฒนาระบบการบริหาร อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของชุมชนต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ก่อนและหลังการพัฒนาตามรูปแบบ ทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .001 และหลังการพัฒนามีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2 คือ คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพิ่มขึ้น หลังจากได้สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า เครือข่ายชุมชนมีส่วนสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนที่ได้จัดขึ้น โดยเฉพาะชุมชน องค์กรที่อยู่ใกล้บริเวณรอบ ๆ โรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นบุคคล หน่วยงานภาครัฐ เอกชน วัด แหล่งเรียนรู้ เนื่องจากโรงเรียนได้เชิญผู้เกี่ยวข้อง เข้ามาร่วมในการวางแผนทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมต้อนรับคณะจาก โรงเรียนเครือข่ายในประเทศ นำไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ แหล่งการค้า ทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น บางกิจกรรม ได้เหมารถสามล้อ เพื่อบรรทุก คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่าย ทั้งภายในประเทศและประเทศมาเลเซีย ตั้งขบวนชมเมือง เป็นต้น ทำให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์และรับทราบกิจกรรมพัฒนาต่างๆเหล่านี้โดยตลอด และยังช่วยเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวอีกด้วย 6. เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียน ครูบุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชน ต่อการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิเชียรชม ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน ข้อ 3 คือ ความคิดเห็นของนักเรียน ครูบุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชน ต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน หลังการพัฒนาตามรูปแบบ ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนวิเชียรชม ทุกเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุน ส่งเสริม และดำเนินการพัฒนา ดัง การอภิปรายในหัวข้อความคิดเห็นของนักเรียน ครูบุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชน ดังกล่าวข้างต้น ในการพัฒนาตามรูปแบบ และนอกจากนี้ ผู้วิจัยมีความเชื่อว่าสภาพแวดล้อมและ สื่อต้นแบบ ซึ่งเป็นเครือข่ายหนึ่งที่มีส่วนส่งเสริมคุณภาพและสร้างความตระหนักให้นักเรียนได้เห็น ทั้งสื่อ ในห้องเรียน ภายนอกห้องเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อดังกล่าวครอบคลุมเรื่องราวต่างๆของ ประเทศในอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้รับทราบโดยไม่รู้ตัว จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษามิใช่หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่งหรือสถาบันใดสถาบันหนึ่ง ต้องอาศัยความร่วมมือ ความรับผิดชอบจากทุกฝ่ายในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยครั้งนี้ที่ผู้วิจัยได้ใช้กลยุทธ์เครือข่ายใจถึงใจ สร้างความหลากหลายในการร่วมพัฒนา โดยการสร้างทั้งเครือข่ายภายในประเทศ เครือข่ายในประเทศมาเลเซีย และเครือข่ายภายใน ทั้ง 5 ภาคี เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา และจากการดำเนินการตามรูปแบบดังกล่าว พบว่า หลังการพัฒนา โรงเรียนมีคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น เป็นที่ยอมรับของสังคมและผู้เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น จนเป็นแบบอย่างในการพัฒนาคุณภาพเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน พ.ศ.2558 เป็นสถานที่ดูงานของโรงเรียน ทั้งในประเทศไทยและในประเทศมาเลเซีย จนมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน ข้อเสนอแนะ 1. โรงเรียนควรจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษารวมทั้งการบริหาร บริการ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา บรรยากาศประชาคมอาเซียน แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องให้มากยิ่งขึ้น ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 1. ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามบริบทของโรงเรียนที่แตกต่างกัน โดยวิธีวิจัยในรูปแบบอื่น ๆ 2. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภายในประเทศ เครือข่ายในประเทศมาเลเซีย ในคุณภาพการศึกษาที่ได้รับจากรูปแบบนี้ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ/นวัตกรรม 1. ผ่านโรงเรียนเครือข่าย 2. ทางเวปไซต์ของโรงเรียน 3. โรงเรียนในสังกัดสพป.สข 1
 


 
 
 ความคิดเห็นที่ 1 โดย : 225800 เมื่อวันที่ : 3 ธ.ค.57 
 
  coach outlet canada goose outlet knockoff watches ugg boots outlet ugg outlet coco chanel coach outlet burberry christian louboutin outlet lebron james shoes hollister clothing gucci handbags timberland uk coach outlet stores toms outlet timberland canada toms cheap beats bydre canada goose toms promo code kate spade outlet coach outlet polo ralph lauren home burberry bags burberry bags timberland earthkeepers coach factory oakley outlet ugg boots uggs outlet coach factory outlet gucci outlet coach factory outlet michael kors outlet online timberland uk mont blanc legend abercrombie p90x workouts burberry scarf louis vuitton polo outlet chanel handbags moncler outlet polo ralph lauren louis vuitton outlet kobe bryant shoes chirstian louboutin shoes christian louboutin jordan retro 11 true religion outlet polo ralph lauren kate spade oakley sunglasses wholesale louis vuitton outlet north face jacket ray ban sunglasses jordan 13 north face black friday 2014 ray ban aviators christian louboutin sale fitflop shoes jordan 11 coach outlet store online true religion sale www.louisvuitton.com michael kors outlet online timberland boots coach outlet burberry handbags true religion outlet michael kors uk michael kors handbags uggs on sale canada goose outlet jordan 3 timberland coach factory outlet versace outlet true religion jeans red timberland boots alexander wang coach outlet store online oakley sunglasses outlet rolex watches outlet gucci outlet coach outlet true religion sale juicy couture burberry sale burberry sale insanity workout ralph lauren outlet toms shoes guess outlet timberland boots timberland earthkeepers the north face north face outlet moncler jackets christian louboutin outlet yoga pants christian louboutin shoes coach outlet store online ugg outlet canada goose jackets jordan 11 low givenchy burberry scarf coach factory outlet belstaff jackets concords 11 louis vuitton handbags ugg sale cyber monday 2014 michael kors outlet coach outlet copy watches abercrombie christian louboutin outlet fitflops ralph lauren mont blanc mountain jordan concords the north face abercrombie store michael kors outlet online fitflops outlet louis vuitton outlet hollister clothing store ugg boots uk oakley sunglass adidas outlet north face outlet cyber monday deals cheap timberland boots chanel bags celine outlet ugg australia michael kors outlet coach outlet online ugg outlet ray ban glasses ugg canada louis vuitton handbags jordan retro jordan 11 columbia Tory Burch Shoes louis vuitton outlet fitflops clearance michael kors outlet online sale michael kors michael kors outlet ugg boots sale mont blanc louis vuitton burberry outlet abercrombie & fitch true religion jeans cheap uggs sale burberry scarf gucci outlet discount oakley sunglasses cheap uggs timberland outlet Tory Burch christian louboutin shoes ugg boots sale north face jackets jordan 11 low black timberland boots beats by dr dre cyber monday 2014 beats studio cyber monday deals ray ban wayfarer tory burch outlet ugg boots chanel online shop canada goose jackets coach factory outlet tory burch outlet online cheap louis vuitton handbags belstaff gucci outlet ralph lauren polo shirts kobe shoes north face true religion kids jeremy scott adidas canada goose jackets burberry sale jordan 8 tory burch flats nike outlet stores beats headphones louis vuitton coach outlet lululemon retro jordans michael kors ugg boots oakley sunglasses canada goose sale michael kors uk chanel outlet abercrombie fitch louis vuitton fitflops michael kors outlet www.louisvuitton.com toms shoes coach outlet store online coach factory store online cheap nfl jerseys jordan 11 gamma blue cheap jerseys oakley sunglasses cheap ugg outlet canada goose true religion toms shoes adida srunning shoes ugg australia retro 11 canada goose jacket toms canada abercrombie and fitch burberry outlet online coach factory outlet online ugg outlet ray ban wayfarer hollister co ray ban sunglasses abercrombie store louis vuitton outlet stores hollister jeans jordan 11 infrared low burberry bags mulberry jordan 11s black friday sale jordan 11 timberlands christian louboutin timberland canada uggs outlet fendi outlet abercrombie & fitchfitch timberland uk oakley sunglasses wholesale burberry scarf timberland outlet michael kors outlet timberland boots louis vuitton tory burch outlet abercrombie rayban sunglass co marc by marc jacobs true religion michael kors outlet online abercrombie and fitch fitflop footwear abercrombie outlet cheap lululemon ferragamo tory burch handbags hermes birkin cheap toms Tory Burch Outlet canada goose jackets canada goose coach factory outlet burberry outlet tods sale rayban sunglasses ray ban sunglass polo ralph lauren canada goose uggs on sale ugg boots jimmy choo outlet dolce gabbana burberry handbags chi flat iron ray ban outlet tory burch outlet michael kors outlet online tods outlet store canada goose jackets toms promo code ugg boots kors outlet burberry handbags uggs outlet coach factory outlet timberland boots coach outlet store online concord 11 toms wedges michael kors chanel handbags adidas outlet store rayban sunglasses kids tods outlet hollister clothing toms outlet uggs outlet burberry bags timberland pro canada goose jackets chanel outlet online timberland outlet Tory Burch Shoes ray ban sunglasses outlet red bottoms louis vuitton abercrombie michael kors handbags ugg outlet red timberland boots canada goose outlet bottega veneta outlet jordan 13 cheap nfl jerseys tory burch sale cheap oakleys burberry outlet online abercrombie kids burberry outlet ray ban outlet abercrombie and fitch new york oakley sunglasses red bottom shoes north face outlet burberry outlet online rayban sunglasses outlet kids uggs on sale true religion jeans oakley sunglasses montblanc pens timberland uk canada goose outlet louis vuitton handbags louis vuitton black friday 2014 michael kors outlet gucci outlet burberry scarf air jordan 11 kevin durant shoes chanel louis vuitton handbags gucci belts the north face outlet ralph lauren uk tods shoes burberry outlet louis vuitton coach factory michael kors hermes belts louis vuitton outlet celine outlet mont blanc pens cheap jerseys red christian louboutin ugg boots on sale burberry outlet burberry outlet online christian louboutin michael kors outlet online sale jordan shoes canada goose outlet oakley sunglass louis vuitton handbags michael kors handbags burberry handbags white timberland boots the north face outlet dior handbags hollister kids canada goose jackets abercrombie replica watches abercrombie louis vuitton outlet stores fake watches chanel outlet michael kors outlet marc jacobs chanel bags oakley sunglasses chanel handbags coach factory outlet online jordan 4 true religion marc jacobs imitation watches supra shoes tods shoes outlet canada goose ugg boots sale gucci shoes michael kors ugg outlet christian louboutin sale mont blanc timberlands ugg sale canada goose outlet burberry outlet online oakley sunglasses cheap louis vuitton handbags ralph lauren outlet louis vuitton true religion cheap oakley sunglasses chanel bags adidas wings burberry outlet jordan 4 hollister clothing abercrombie outlet prada outlet nike shoes cheap nfl jerseys jordan 6 oakley sunglasses wholesale christian louboutin outlet louis vuitton outlet online gucci shoes christian louboutin the north face burberry outlet oakley sunglasses wholesale ralph lauren outlet burberry outlet red heels true religion outlet ghd hair strighteners ugg australia replica rolex watches louis vuitton outlet ray bans michael kors handbags adidas shoes clothing store black friday sales clothing coach outlet the north face ugg slippers hogan shoes black friday sale oakley vault abercrombie store ugg boots canada goose louis vuitton outlet beats solo michael kors cheap jordans coach outlet store online moncler jackets mont blanc pen cheap jerseys white timberland boots abercrombie uggs outlet tory burch shoes lebron james shoes outlet louis vuitton handbags kors outlet christian louboutin sale louis vuitton coach factory outlet tory burch outlet online jordan 11 black timberland boots ray bans
 

 
 ความคิดเห็นที่ 2 โดย : jaassdd เมื่อวันที่ : 8 ธ.ค.57 
 
  ray ban sunglasses beats by dr dre timberland boots canada goose jackets coach factory outlet louis vuitton timberland michael kors outlet ray ban glasses kors outlet louis vuitton handbags clothing store burberry outlet online uggs outlet abercrombie chanel online shop cheap jerseys concords 11 moncler jackets coach outlet store online jordan 11 cheap jordans abercrombie michael kors hollister clothing louis vuitton outlet ugg boots hollister co hogan shoes true religion sale canada goose ugg slippers the north face coach outlet tory burch sale outlet michael kors handbags chanel outlet red timberland boots louis vuitton outlet red bottoms ugg australia ghd hair strighteners chanel outlet mont blanc burberry scarf true religion outlet red heels chanel bags gucci outlet burberry outlet chanel bags burberry outlet ralph lauren outlet the north face ray ban outlet christian louboutin ray ban aviators gucci shoes louis vuitton outlet online burberry outlet online polo ralph lauren christian louboutin outlet cheap nfl jerseys nike shoes prada outlet hollister clothing burberry outlet louis vuitton canada goose jackets canada goose outlet burberry outlet online ralph lauren outlet louis vuitton handbags tory burch flats burberry outlet online ralph lauren uk ugg sale timberlands ray ban sunglasses outlet abercrombie mont blanc ugg outlet michael kors ugg boots sale canada goose supra shoes lebron james shoes marc jacobs true religion jordan 4 coach factory outlet online chanel handbags chanel bags marc jacobs michael kors outlet burberry scarf louis vuitton outlet stores abercrombie jordan 11s canada goose jacket timberland outlet dior handbags the north face outlet burberry handbags michael kors handbags louis vuitton handbags oakley sunglass lebron james shoes canada goose outlet jordan shoes michael kors outlet online sale oakley sunglasses cheap christian louboutin jordan concords cheap oakley sunglasses christian louboutin sale ugg boots on sale christian louboutin outlet cheap jerseys ugg boots clearance celine outlet louis vuitton outlet hermes belts michael kors coach factory toms canada black timberland boots louis vuitton burberry outlet toms shoes the north face outlet abercrombie store louis vuitton handbags adidas shoes jordan 11 gamma blue gucci outlet michael kors outlet louis vuitton handbags oakley sunglasses beats solo montblanc pens oakley sunglasses knockoff watches retro 11 kids uggs on sale rayban sunglasses outlet ray ban sunglasses north face outlet oakley sunglasses red christian louboutin abercrombie and fitch new york red timberland boots burberry outlet abercrombie and fitch jordan retro 11 toms outlet christian louboutin outlet true religion outlet replica rolex watches cheap nfl jerseys toms jordan 13 bottega veneta outlet canada goose outlet ugg outlet michael kors handbags burberry bags oakley outlet timberland boots timberland uk louis vuitton Tory Burch Shoes jordan 11 columbia jordan retro jordan 6 concord 11 uggs outlet toms outlet abercrombie outlet kevin durant shoes cheap beats bydre rayban sunglasses burberry handbags abercrombie store coach outlet store online timberland uk coach factory outlet uggs outlet kors outlet ugg boots toms promo code canada goose jackets polo outlet ray ban sunglass michael kors outlet online tory burch outlet tods shoes chi flat iron polo ralph lauren home dolce gabbana jimmy choo outlet red bottom shoes ugg boots uggs on sale canada goose polo ralph lauren true religion kids imitation watches rayban sunglasses ugg boots for women canada goose burberry outlet oakley sunglasses outlet coach factory outlet canada goose canada goose jackets burberry bags white timberland boots Tory Burch Outlet burberry bags true religion jeans hermes birkin ferragamo cheap lululemon abercrombie outlet tory burch outlet timberland uk fitflop footwear michael kors outlet online toms wedges true religion marc by marc jacobs rayban sunglass abercrombie tory burch outlet louis vuitton oakley sunglasses wholesale copy watches michael kors outlet timberland boots timberland uk fendi outlet uggs outlet burberry sale jordan 11 burberry sale mulberry burberry bags canada goose outlet christian louboutin sale jordan 11 infrared low true religion jeans tods outlet louis vuitton outlet stores gucci belts adidas outlet store abercrombie kids cheap oakleys jordan 3 ugg outlet burberry outlet online coach factory outlet online tods outlet store ugg australia canada goose sale burberry handbags toms shoes retro jordans jordan 8 abercrombie ugg outlet oakley sunglasses wholesale ray ban wayfarer chanel handbags canada goose outlet cheap jerseys burberry outlet cheap nfl jerseys coach factory store online coach outlet store online www.louisvuitton.com michael kors outlet fitflops louis vuitton abercrombie fitch burberry outlet michael kors uk ugg boots michael kors lululemon coach outlet christian louboutin shoes louis vuitton kids tods shoes outlet nike outlet stores beats headphones christian louboutin gucci shoes ray bans oakley sunglasses cheap north face chanel handbags ralph lauren polo shirts belstaff cheap louis vuitton handbags gucci outlet hollister jeans tory burch outlet online true religion timberland earthkeepers burberry handbags coach factory outlet canada goose jackets ugg boots air jordan 11 hollister kids jordan 11 low north face jackets tory burch shoes co ugg boots sale Tory Burch canada goose outlet cheap uggs burberry scarf cheap uggs sale chanel abercrombie & fitch white timberland boots louis vuitton gucci outlet coco chanel abercrombie store ugg boots sale michael kors outlet michael kors michael kors outlet online sale fitflops clearance louis vuitton outlet Tory Burch Shoes louis vuitton handbags toms promo code ugg canada timberland outlet oakley sunglasses wholesale mont blanc legend ugg outlet kobe shoes coach outlet online adida srunning shoes tory burch outlet online michael kors outlet ugg australia celine outlet cheap timberland boots canada goose kobe bryant shoes oakley sunglasses burberry north face outlet oakley vault oakley sunglass true religion outlet ugg boots uk hollister clothing store ray bans true religion sale louis vuitton outlet fitflops outlet fake watches michael kors outlet online the north face canada goose jackets beats studio fitflops christian louboutin outlet timberland pro coach outlet adidas wings timberlands ugg sale louis vuitton handbags belstaff jackets coach factory outlet givenchy canada goose jackets ugg outlet coach outlet store online jordan 4 yoga pants moncler jackets north face outlet the north face mont blanc pens timberland earthkeepers mont blanc pen abercrombie & fitchfitch timberland boots guess outlet michael kors toms shoes ralph lauren outlet insanity workout juicy couture coach outlet gucci outlet burberry scarf coach outlet store online alexander wang true religion jeans clothing versace outlet replica watches coach factory outlet oakley sunglasses wholesale timberland canada uggs on sale michael kors handbags michael kors uk true religion coach outlet michael kors outlet online www.louisvuitton.com coach outlet store online jordan 11 chanel outlet online fitflop shoes north face jacket louis vuitton outlet abercrombie and fitch kate spade christian louboutin chirstian louboutin shoes christian louboutin sale louis vuitton outlet polo ralph lauren moncler outlet adidas outlet louis vuitton jordan 13 ugg boots burberry scarf discount oakley sunglasses p90x workouts burberry sale abercrombie gucci handbags michael kors outlet online coach factory outlet coach factory outlet ray ban outlet jordan 11 low uggs outlet ugg boots ralph lauren coach factory ray ban wayfarer jeremy scott adidas tods sale mont blanc mountain black timberland boots coach outlet rolex watches outlet kate spade outlet tory burch handbags coach outlet stores christian louboutin shoes cheap toms hollister clothing coach outlet timberland outlet ugg outlet ugg boots outlet coach outlet timberland canada
 

 
 ความคิดเห็นที่ 3 โดย : wulili เมื่อวันที่ : 26 พ.ค.58 
 
 

Immediately she michael kors outlet,michael kors handbags,michael kors uk,michael kors,michael kors,michael kors bags panicked. cheap jordans This was way worse than being walked in by her father; this jerseys from china was like having fighter jets escort a plane into a safe landing: louboutin,louboutin pas cher,christian louboutin,louboutin chaussures,louboutin soldes,chaussure louboutin,chaussures louboutin,chaussure louboutin pas cher,louboutin france Was there any NFL Jerseys,Nike NFL Jerseys,NBA Jerseys,Soccer Jersey,NHL Jerseys,Baseball Jerseys,Custom Jersey,Youth Jerseys,Women Jerseys,NCAA Jerseys,cheap jerseys,cheap nfl jerseys,basketball jerseys,jerseys,hockey jerseys person burberry at cheap nfl jerseys the airport who wouldn’t christian louboutin shoes be watching yoga pants,lululemon,lululemon outlet,lululemon athletica,lululemon addict,lulu lemon,lulu.com,lululemon.com out the windows and trying to guess what had happened jordan retro,jordan shoes,air jordan,air jordans,retro jordans,air jordan retro,jordans,jordan 11,jordan xx9,jordan 6,new jordans,cheap jordans,jordan retro 11,jordan 5,air jordan 11,jordans for sale,jordan 4,jordan 1,jordan future,jordan 3,jordan 12,michael jordan shoes,air jordan shoes on board? nike kobe 9 “Um,” nike free 5.0, nike free trainer 5.0,nike free run 5.0,free running 2,nike free run,nike free,free running,nike running shoes,nike free trainer,free runs,free run 5.0 Trixie said, “I think salomon shoes I’d kind cheap jerseys,nfl jerseys,cheap nfl jerseys,jerseys from china,cheap jerseys from china of gucci watches like to go coach outlet store by myself.” It was almost third period, which meant she’d have mac make up time michael kors,michael kors canada,michael kors outlet,michael kors outlet online to omega watches,omega watch,replica watches,rolex watches,replica omega watches,rolex,watches for men,watches for women,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex go to her locker flip or flop before heading to English class. She watched the omega watches principal cheap jerseys look sac michael kors at the guidance true religion jeans counselor. “Well,” Mr. Aaronsen oakley sunglasses,cheap oakley,cheap oakley sunglasses,oakley sunglasses cheap,oakley outlet,oakley sunglasses outlet,oakley vault,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses said, air max 95 “if that’s what beats by dre,beats headphones,beats audio,beats by dr dre,beats by dre headphones,dr dre,dre beats,beats by dr,dr dre beats,dre headphones,beats by dr. dre,cheap beats you kate spade want.” m a c cosmetics Trixie fled burberry the principal’s office, blindly navigating the maze of halls that made up nike blazer,blazer nike,nike blazer pas cher,Chaussures Nike Blazer,Nike Blazer Femme the high school. Class was still in session, fendi belt so it was quiet james shoes - the faint jerseys from china,cheap jerseys from china,nfl jerseys,cheap jerseys,cheap nfl jerseys,jerseys,baseball jerseys,nba jerseys,hockey jerseys,basketball jerseys jingle nike air force of a air jordan kid with nike blazer a bathroom pass, the muted click of high michael kors outlet heels, the chanel bags,chanel handbags,chanel sunglasses,chanel outlet,chanel purses,chanel handbags official site wheezy gucci belts strains of oakley sunglass the wind lululemon instruments upstairs in the band room. lebron 11 She twisted the oakley combination on her own ralph lauren outlet,ralph lauren outlet online,polo ralph lauren outlet,polo ralph lauren outlet online,polo ralph lauren,ralph lauren,polo ralph,polo shirts,ralphlauren.com,polo outlet,ralph lauren polo locker, puma outlet 40-22-38. Hey, michael kors,sac michael kors,michael kors sac,michael kors pas cher,sac michael kors pas cher,michael kors france Jason had fitflop said, a yoga pants lifetime ago. Aren’t coach outlet,coach outlet store,coach outlet store online,coach outlet stores,coach factory outlet,coach factory,coach factory online,coach factory outlet online,coach outlet online those Barbie’s measurements? Trixie toms outlet rested her guess shoes forehead against new balance football the air jordan,jordan shoes,cheap jordans,air jordans,jordan retro,air jordan shoes,jordans,jordan 11,jordan xx9,jordan 6,new jordans,retro jordans,jordan retro 11,jordan 5,air jordan 11,jordans for sale,jordan 4,jordan 1,jordan future,jordan 3,jordan 12,michael jordan shoes,air jordan retro cool metal. All ferragamo,salvatore ferragamo,ferragamo shoes,ferragamo outlet,salvatore ferragamo outlet,ferragamo belts,ferragamo belt,ferragamo outlet she mizuno running had cheap jordans,cheap jordan shoes,cheap jordan,cheap jordans for sale,jordans for cheap,jordan shoes,jordans,air jordan,jordan retro,jordan 11,jordan xx9,jordan 6,new jordans,air jordans,retro jordans,jordan retro 11,jordan 5,air jordan 11,jordans for sale,jordan 4,jordan 1,jordan future,jordan 3,jordan 12,michael jordan shoes,air jordan shoes,air jordan retro to dolce and gabbana do was chaussures louboutin sit in class for another dansko outlet four converse trainers hours. She north face outlet could nike shoes fill her mind with Lord of the michael kors Flies and timberland A tod's shoes = burberry,burberry outlet,burberry outlet online,burberry factory outlet,burberry sale,burberry handbags nr2 and adidas trainers the air max 90 assassination ralph lauren outlet of mac make up Archduke cartier love Franz Ferdinand. beats by dre She didn’t Ray Ban Sunglasses,Ray Ban Outlet,Ray Ban Sale,Cheap Ray Bans,Cheap Ray Ban Sunglasses,ray ban sunglasses outlet,ray ban,rayban,ray bans,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,rayban sunglasses,cheap ray ban have to talk dre beats to coco chanel anyone adidas soccer if jordan retro she ferragamo didn’t want nike free 5.0 to. All of timberland boots uk her teachers air max 90,nike air max 90,air max 95,air max 2015,air max 1,nike air max,air max,nike air max 2015,airmax had been briefed. She would be an burberry uk army of one.When she kobe 10 pulled five finger shoes open the air max 95,nike air max 95,air max 90,nike air max 90,air max 2015,nike air max,air max,nike air max 2015,airmax door stuart weitzman shoes of her locker, a sea nike air force,air force,nike air force 1,nike air force one,air force one nike,air force 1,air force one of snakes poured air jordan out adidas outlet of the narrow chanel bags cubby, spilling toms outlet,tom shoes,toms shoes outlet,tom shoes,toms wedges,cheap toms,toms.com over her feet. She reached Cheap Jordans,Cheap Jordan Shoes,Cheap Air Max,Cheap Free Run Shoes,nike shoes,nike outlet,nike factory,nike store,nike factory outlet,nike outlet store,cheap nike shoes,nike sneakers down to pick one north face outlet,the north face,north face,the north face outlet,north face jackets,north face jackets clearance,northface up. Eight small foil ray ban sunglasses squares, accordion-pleated james shoes at kevin durant shoes the perforations.

 

 
 ความคิดเห็นที่ 4 โดย : 2015610caihuali เมื่อวันที่ : 10 มิ.ย.58 
 
  michael kors outlet calvin klein underwear cheap mlb jerseys chanel outlet gucci shoes ray ban sunglasses ralph lauren outlet christian louboutin uk insanity workout air max 90 valentino outlet soccer shoes asics running shoes puma sneakers tods shoes ghd hair straighteners kobe shoes herve leger thomas sabo uk foamposite gold cheap ray ban sunglasses the north face clearance minnesota vikings jerseys evening dresses longchamp outlet ed hardy t-shirts coach outlet mulberry uk mcm handbags toms shoes north face outlet karen millen uk nike free tiffany and co giuseppe zanotti outlet lululemon oakley sunglasses timberland shoes coach outlet lebron james shoes nike huarache burberry outlet iphone 6 plus cases discount oakley sunglasses tory burch outlet online true religion jeans kate spade outlet air jordan 11 rolex watches uk nike free 5.0 tods outlet real madrid jersey koby bryant shoes new york knicks jersey cheap soccer jerseys roshe run men surpa sneakers tods outlet celine outlet online salvatore ferragamo kate spade handbags swarovski crystal michael kors outlet true religion custom mlb jerseys los angeles lakers jerseys salomon running shoes adidas outlet coach outlet store online kobe bryants shoes los angeles clippers jerseys air jordan 4 hollister uk kansas city chiefs jerseys monster beats denver broncos jerseys ugg uk burberry outlet online nike running shoes mizuno running iphone 6 cases jordan 11 michael kors outlet michael kors uk cheap snapbacks louis vuitton handbags michael kors uk pandora louis vuitton handbags cheap wedding dresses michael kors handbags coach factory outlet burberry outlet ray ban sunglasses pittsburgh steelers jersey swarovski uk north face jackets thomas sabo hermes outlet air jordan 13 atlanta falcons jersey beats by dre fred perry polo shirts abercrombie green bay packers jerseys ray ban air max 2015 air max 2014 michael kors outlet hollister pas cher dallas cowboys jersey mont blanc louis vuitton handbags toms outlet nba jerseys replica watches fitflop nike air max uk dansko outlet swarovski jewelry tory burch outlet soccer jerseys true religion outlet pandora charms ray ban sunglasses uk nhl jerseys louis vuitton handbags adidas shoes new york giants jerseys lululemon outlet ghd abercrombie and fitch hollister clothing instyler ionic styler oakley sunglasses tiffany and co jewelry oklahoma city thunder jerseys cheap oakley sunglasses chanel outlet adidas wings prada shoes oakley sunglasses fred perry sale fitflop shoes insanity michael kors outlet online burberry handbags nfl jerseys chanel 2.55 coach outlet online michael kors uk nike outlet store cheap soccer jerseys hollister clothing oakley sunglasses michael kors outlet karen millen dresses san antonio spurs jerseys golden state warriors jerseys burberry handbags air jordan shoes timberland boots new york jets jerseys ray ban sunglasses online mbt shoes louis vuitton outlet mont blanc pens ray ban sunglasses michael kors canada coach outlet kate spade outlet nike free uk coach outlet hollister coach factory outlet bottega veneta outlet cheap jordans puma shoes ray ban sunglasses hermes belt washington redskins jerseys polo ralph lauren outlet manchester united jersey coach outlet online cheap oakley sunglasses cheap nba jerseys nike roshe run air force one shoes coach outlet store seattle seahawks jerseys salomon shoes juicy couture outlet lebron james shoes pandora jewelry hollister shirts cheap toms tory burch outlet online ed hardy clothing stuart weitzman boots links of london mlb jerseys ray ban sunglasses chelsea jersey new england patriots jerseys ralph lauren uk burberry outlet michael kors handbags adidas outlet new balance 574 tiffany jewelry converse all star lacoste outlet ralph lauren polo shirts miami heat jersey ray ban uk calvin klein outlet cleveland cavaliers jersey louboutin shoes canada goose outlet air max 90 lacoste polo shirts tory burch outlet kate spade outlet barcelona jersey oakley sunglasses pandora jewelry gucci outlet nike air max uk true religion jeans the north face jackets true religion outlet kate spade outlet links of london uk oakley sunglasses indianapolis colts jerseys louis vuitton uk the north face uk ralph lauren outlet ray ban wayfarer cheap oakley sunglasses kobe 9 elite tommy hilfiger outlet abercrombie and fitch gucci handbags new balance shoes ralph lauren outlet chicago bears jerseys oakley sunglasses new orleans saints jerseys michael kors outlet cheap oakley sunglasses tods shoes vans shoes longchamp handbags abercrombie and fitch air jordan shoes michael kors uk abercrombie ray ban louis vuitton mac cosmetics true religion jeans cheap nike shoes kate spade handbags polo ralph lauren outlet coach outlet coach outlet snapback hats christian louboutin outlet nike roshe mac makeup prada outlet lacoste shirts louis vuitton outlet marc jacobs the north face outlet store discount oakley sunglasses tory burch outlet miami dolphins jerseys chicago bulls jersey ray ban sunglasses moncler coats air force 1 shoes asics shoes baltimore ravens jerseys polo lacoste pas cher celine outlet michael kors outlet online true religion jeans instyler cheap football shirts ferragamo shoes babyliss louis vuitton outlet burberry outlet hermes birkin beats headphones babyliss pro louboutin shoes san francisco 49ers jerseys chicago blackhawks jersey kate spade outlet converse shoes nike trainers ugg boots chanel handbags foamposite shoes tiffany and co herve leger dresses cheap nhl jerseys the north face outlet hollister clothing store cheap nfl jerseys michael kors outlet louis vuitton outlet coach outlet futbol baratas coach factory outlet boston celtics jersey lebron shoes coach outlet online christian louboutin marc jacobs outlet valentino shoes philadelphia eagles jerseys prada handbags michael kors handbags mulberry outlet kate spade uk mcm bags rolex watches air jordan shoes jordan 4 ysl outlet michael kors outlet online giuseppe zanotti oakland raiders jerseys arizona cardinals jerseys toms shoes kate spade handbags kobe 9 cheap jordans
 

 
 ความคิดเห็นที่ 5 โดย : 20160125caihuali เมื่อวันที่ : 25 ม.ค.59 
 
  true religion outlet oakley sunglasses cheap nba jerseys michael kors outlet air jordan shoes north face jackets rolex watches polo ralph lauren ugg australia michael kors outlet online michael kors outlet snow boots ferragamo outlet babyliss flat iron cheap nfl jerseys rolex outlet ugg boots cheap uggs michael kors outlet fitflops sale nike huarache fitflops shoes uggs clearance calvin klein underwear rolex watches for sale tiffany jewellery michael kors outlet futbol baratas polo ralph lauren ralph lauren polo ugg boots oakley sunglasses wholesale ralph lauren polo ferragamo shoes michael kors outlet beats by dr dre michael kors outlet ugg outlet montblanc pens tiffany jewelry oakley canada ugg boots louis vuitton handbags ugg outlet hollister uk discount michael kors handbags ray ban sunglasses coach outlet nike outlet lacoste polo shirts hermes birkin prada outlet tory burch shoes ralph lauren polo hermes belt tiffany outlet tory burch outlet michael kors wallet michael kors outlet ferragamo shoes swarovski crystal hollister clothing michael kors handbags oakley sunglasses tory burch outlet polo ralph lauren soccer jerseys swarovski crystal ugg outlet coach handbags ray ban sunglasses true religion jeans michael kors outlet longchamp outlet michael kors uk michael kors wholesale ralph lauren outlet oakley sunglasses michael kors handbags true religion outlet celine outlet the north face jackets toms shoes burberry outlet longchamp handbags cheap nfl jerseys fitflops shoes adidas outlet store pandora jewelry prada handbags kobe bryant shoes louis vuitton handbags kate spade handbags mulberry sale true religion uk ralph lauren shirts michael kors sale michael kors handbags clearance replica watches ugg boots coach outlet nike roshe run coach outlet online michael kors outlet store cheap nhl jerseys ray ban replica watches nba jerseys uggs outlet ralph lauren polo shirts pandora jewelry lebron james shoes cheap snapbacks ray ban sunglasses ralph lauren uk swarovski outlet rolex watches coach outlet mulberry bags longchamp handbags links of london michael kors factory outlet michael kors bags ferragamo outlet mulberry handbags tory burch outlet online burberry outlet store ray ban sunglasses beats headphones prada shoes michael kors outlet moncler coats fitflops sale longchamp outlet louis vuitton outlet nike huarache cheap michael kors handbags juicy couture outlet omega watches coach outlet store ferragamo shoes burberry outlet basketball shoes mulberry handbags louis vuitton outlet cheap jordans polo ralph lauren chanel handbags ralph lauren uk oakley sunglasses ray ban sunglasses timberland boots air max 2015 swarovski crystal mulberry outlet nike roshe ferragamo shoes true religion sale ray ban sunglasses lululemon outlet coach outlet tiffany outlet michael kors outlet mulberry outlet nike outlet store ugg boots mulberry outlet ugg boots nike air force 1 ray ban sunglasses true religion jeans air max 1 nike outlet online michael kors handbags ray ban sunglasses polo ralph lauren cheap jordans hermes outlet michael kors outlet clearance michael kors outlet store michael kors outlet chanel handbags ugg uk coach outlet online tiffany and co ralph lauren uk christian louboutin uk jordan shoes fitflop clearance tiffany jewelry tiffany jewellery longchamp handbags designer handbags ugg boots fitflops sale clearance louis vuitton outlet fitflops outlet nfl jerseys wholesale tory burch outlet lebron james shoes true religion jeans iphone cases coach outlet ugg sale true religion jeans lululemon outlet true religion jeans ray ban sunglasses michael kors outlet jordan shoes ugg outlet true religion jeans uggs on sale fitflops sale clearance ghd hair straighteners mcm outlet michael kors factory outlet mbt shoes lululemon outlet coach outlet online ugg boots cheap ugg boots replica handbags oakley sunglasses beats by dr dre ray-ban sunglasses christian louboutin online coach outlet canada tory burch outlet mulberry handbags michael kors factory outlet swarovski jewelry thomas sabo uk beats by dre tiffany and co jewelry canada goose outlet true religion jeans swarovski crystal football shirts true religion jeans cheap mlb jerseys coach outlet kate spade uk michael kors online oakley sunglasses asics louis vuitton outlet christian louboutin toms outlet oakley sunglasses rolex watches ugg outlet ralph lauren outlet nike air max cheap replica watches oakley sunglasses cheap uggs louis vuitton michael kors handbags louis vuitton handbags chanel outlet oakley ugg boots hermes bags oakley sunglasses burberry outlet toms shoes louis vuitton bags soccer jerseys louis vuitton handbags kate spade handbags cheap oakley sunglasses tiffany and co nike outlet ugg outlet cheap mlb jerseys kobe shoes oakley sunglasses wholesale louis vuitton handbags michael kors clearance adidas wings ralph lauren rolex watches michael kors factory outlet herve leger outlet oakley outlet coach outlet true religion outlet
 

   
 
ติดต่อโรงเรียน Tel. 074-311551 E-mail : wccschool.sk@gmail.com
   จำนวนผู้เข้าชม  
: 449495 ครั้ง