History School

         โรงเรียนวิเชียรชม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลา เลขที่ 10 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0-74731-1199 , 0-7431-1551 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลาเขต 1 (สพท. สงขลา เขต 1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2464 ใช้ชื่อ “โรงเรียนประจำตำบลบ่อยาง”ตั้งอยู่ที่วัดแจ้ง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2465 ได้ย้ายจากวัดแจ้งมาตั้งในสถานที่ปัจจุบันมีเนื้อที่ 9 ไร่ 45 ตารางวา (เดิมเป็นจวนสมุหเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราช) พ.ศ. 2478 โอนไปสังกัดเทศบาลเมืองสงขลา เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเทศบาล 1 สงขลา”
         
       พ.ศ. 2488 โอนไปสังกัดอำเภอเมืองสงขลา เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนประจำตำบลบ่อยาง”พ.ศ. 2493 โอนไปสังกัดกรมสามัญศึกษา เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนถนนวิเชียรชม”พ.ศ. 2495 ได้คัดเลือกเป็นโรงเรียนปรับปรุงของจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2517 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนวิเชียรชม”เปิดทดลองสอนระดับมัธยมศึกษา (ทดลองได้ 2 ปีก็ยกเลิก) พ.ศ. 2523 โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) ทำการสอน 2 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ปัจจุบันมี ทั้งหมด 2,24 คน มีห้องเรียนจำนวน 47 ห้องเรียน ครูจำนวน 110 คน ลูกจ้างประจำจำนวน 1 คน ลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 30 คน ปัจจุบันมี นายพิชัยโภชนา เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา