You are here

กลุ่มชั้น อนุบาล

นางสมศรี  สินธโร
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มชั้น

 

นางสุนงนาถ  ธาระบุญ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางนิรมล  ทองน้อย
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางกนกวรรณ  สมบัติยานุชิต
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางลัดดาวัลย์  แก้วสยศ
ตำแหน่ง พี่เลี้ยง 

 

นางสาวนันทิยา  วีรพงศ์
ตำแหน่ง พี่เลี้ยง 

 

นางสาวจิรปรียา  เสือป่าเศรษฐี
ตำแหน่ง พี่เลี้ยง 

 

นางสาวสุภาวดี  แก้วบริรักษ์
ตำแหน่ง พี่เลี้ยง