You are here

กลุ่มชั้น อนุบาล

นางสมศรี  สินธโร
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มชั้น

 

นางวาสนา  พรหมคล้าย
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางนิรมล  ทองน้อย
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางกนกวรรณ  สมบัติยานุชิต
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ