You are here

กลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางนงลักษณ์  สัมภาวนะ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

นายสุวัชร  ชูสุวรรณ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

 


นางกวีวรรณ  ทองดำ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 


นางรัชนี  เหล็มเจริญ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางดลพร  แรกสกุล
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

 

นางสมมาตร  สุวรรณขำ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

 

 

นางสาวสุขสมจินตน์  ผลบุญ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวนารีรัตน์  หนุนทอง
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 

 

นางสาวธนวรรณ  แก้วบุตร
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 

 

นางสาวอรชา  จันทร์ขาว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง