You are here

กลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางพัชรี  เกิดทิพย์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มชั้น

 


นางวาสนา  พรหมคล้าย
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 


นางนันท์นภัส  สองเมือง
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางสิริรัตน์  อมตเวทย์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 


นางรัชฎาพร หนูเสน
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 


นางรัชนี  เหล็มเจริญ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางพรพิมล  บุญญะถิติ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางทิวา  คงเปีย
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางสาวสุขสมจินตน์  ผลบุญ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางสาววราภรณ์  สุวรรณโณ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางนงลักษณ์  สัมภาวนะ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวธนวรรณ  แก้วบุตร
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 

นางสาวภัทรวดี  สุทธิชาติ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง