You are here

กลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสุชาวดี  กวีพันธ์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มชั้น

 

นางดวงแข  พูนธนาคม
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางสุคนธา  คงเอียง
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางผกามาศ  คงสี
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางดลพร  แรกสกุล
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางไสว  สุวรรณโณ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางนัชชา  ชัยมณี
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางเมธิญา  กาญจรัตน์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางอารยา  อ่อนแก้ว
ตำแหน่ง  ครู

 

นางสาวอรพรรณ  จันทร์เพ็ญ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 

นางสาวจิตรวดี  ปานแจ่ม
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 

นางสาวนารีรัตน์  หนุนทอง
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 

นายเอกรัช  กุลนิล
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง