You are here

กลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางผกามาศ  คงสี
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มชั้น

 

 

นางดวงแข  พูนธนาคม
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางศรีอุบล  สมประกอบ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางเมธิญา  กาญจรัตน์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางพนิดา  ปิยะรัตน์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางไสว  สุวรรณโณ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางนันท์นภัส  สองเมือง
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

นางอารยา  อ่อนแก้ว

ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางสาวนูรีฮา  อาแวบือซา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นายพัชรพล  วรสิทธิกร
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 

 

นายอาบูคอรี  ดาราซอ
ตำแหน่ง  พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ