You are here

กลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางทรงศรี  ศรลอย
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มชั้น

นางฐิติยา  บุญศิริ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางมณฑา  คำสุข
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

นานัชชา  ชัยมณี
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางเรวดี  แสงสุริยงค์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสุจิตรา  วิเศษสินธ์ุ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางผ่องพรรณ  ธรรมขันธ์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางสาวนิตยา  อุไรรัตน์
ตำแหน่งครู ครู คศ.1

 

นางสาวกัญญาภัค  สุดภัย
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นางสาวรัชฎาภรณ์  แสงเต็ม
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง