You are here

กลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางวราภรณ์  ศรีสุวรรณวิเชียร
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มชั้น

 

 

นางสุภาวดี  ยวงใย
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางอันธิกา  อินทร์แก้ว
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสุคนธา  คงเอียง
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางสุนิสาห์  สุกสี
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางจิรวรรณ  ขำดำ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางพีรพันธ์  ชูชาติ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

ว่าที่ ร.ต.หญิงกุลธิดา  พงศ์พิริยภักดิ์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางสุมณฑา  ทายุโก
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวทัศนีย์วรรณ  จินดา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นางสาวเถลิงพร  เต้าตะโร
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

Mr.Morito Villarde Chin Jr.
ตำแหน่ง ครูชาวต่างประเทศ

นางสาวปาลิตา  จิระสุนทร
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

นางสาวโสธิยา  รัตนพันธ์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง