You are here

กลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางจันทิรา  นนทิกาล
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มชั้น

นางกฤษณา  คำใส
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางไพบูลย์  จินดาวงศ์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวณัฐชา  แสงศรี
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางอังคลักษณ์  พละไชย
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางชัญญ์ญาณ์  ศรีพิเชียร
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางสิริพันธ์ุ  ทีสุกะ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางยินดี  หนูจันทร์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

นายวาริส  เจะกา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางสาวนาดียะห์  ยะโกะ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 

นางอรวรรณ  เชาว์บวร
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

Mr.Alvin  B.Sumarinas

ตำแหน่งครูชาวต่างประเทศ

 

นางสาวโสธิยา  รัตนพันธ์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง