You are here

กลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางดารารัตน์  ประยูรทอง
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มชั้น

 

นางพรพิมล  บุญญะถิติ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางวนิดา  วิชานนท์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสินิทธิ์ษา  รัตนมณี
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางเบญจพร  คงอินทร์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางวิภา  นกแก้ว
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางจำเนียร  ปานทองคำ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวจิตรลดา  บุญเรือง
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางปริญญาพร  เมืองรักษ์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

 

นายธวัช  มะโนเพ็ชร
ตำแหน่ง ครู คศ.1

 

​​​​​​​​​​​​​​

นายพรนธี  พรหมร่วมแก้ว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง