You are here

กลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางคำนึง  เด่นดวง
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มชั้น

 

นางอมร  สุวรรณรัตน์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางสาวณัฐชา  แสงศรี
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางสินิทธิ์ษา  รัตนมณี
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางเบญจพร  คงอินทร์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสุมณฑา  ทายุโก
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางจำเนียร  ปานทองคำ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางกวีวรรณ  ทองดำ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

ว่าที่ ร.ต.หญิงกุลธิดา  พงศ์พิริยภักดิ์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางดารารัตน์  ประยูรทอง
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ