You are here

English Program

นางคำนึง  เด่นดวง
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มชั้น

 

นางนิธิกุล  ก้องรัตนโกศล
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
 

นางณัชฐานันท์  ปิ่นทองพันธ์ุ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสุดารัตน์  สุกใส
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางจริยา  สังขพันธ์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางสมใจ  กาญจนรัตน์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสุไม  จุลแก้ว
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสุภาภรณ์  โกศัยกานนท์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางมันต์ชญา  เพ็ชรมงคล
ตำแหน่ง ครู คศ1

 

นางธมลวรรณ  โชติระโส
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาววราภรณ์  สุวรรณโณ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางสาวทิพวรรณ  เหมอารัญ
ตำแหน่ง ครู คศ1

 

นางสาวณัฐกานต์  ชำนาญเพาะ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 

นางสาวพิมพ์ลภัทร  ดำดี
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 

นางสาวสุดารัตน์  แววทองคำ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 

นางสาวทัศนีย์วรรณ  จินดา
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 

นายณัฐพล  อินทรักษ์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 

นางสาวดวงกมล  บุญพันธุ์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 

ว่าที่ ร.ต.ณัฐกร  วัฒนานุวงศ์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 

นางสาวมัตติกา  ถมของ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 

นางสาวเจนจิรา  สุวรรณมณี
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

นางสาวจารุวรรณ์  สมานพิทักษ์วงศ์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 

Mr.Herman Chapon
ตำแหน่ง ครูชาวต่างประเทศ

 

 

Mr.Dinah  Grace
ตำแหน่ง ครูชาวต่างประเทศ

 

 

Mrs.Deborah C.Rosalia
ตำแหน่ง ครูชาวต่างประเทศ

Miss May B.Hongayo
ตำแหน่ง ครูชาวต่างประเทศ

 

Mr.Joseph Charde Byrnes
ตำแหน่ง ครูชาวต่างประเทศ

 

Miss.Melisa  Pietersen
ตำแหน่ง ครูชาวต่างประเทศ

 

Mr.Nenad  Preradovic
ตำแหน่ง ครูชาวต่างประเทศ

 

Mrs.Cherry Rose Tenebro Doneza
ตำแหน่ง ครูชาวต่างประเทศ

 

Mr.Ivan A.Mallo
ตำแหน่ง ครูชาวต่างประเทศ