You are here

บุคลากรทางการศึกษา

 

นางกิ่งบุญ  จันทิกาแก้ว
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 

นายวิเชียร  แก้วมูณี
ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ

 

นายจักรินทร์  จันทรักษ์
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

 

นายธานินทร์  ชรินทราวุฒิ
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

 

นางสาวภัทราภรณ์  ธนโชคโภคิณ
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

นางนฤมล  วิจิตร
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

นางลักขณา  ชูรัตน์
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

นางสาวโสธิยา  รัตนพันธ์
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง

 

นางสาวฐิติมา  สวัสดิรักษา
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ
และพนักงานจำหน่ายน้ำดื่ม

 

นางจะไร  สมทรง
ตำแหน่ง  พนักงานถ่ายเอกสาร

 

 

นายอาบูคอรี  ดาราซอ
ตำแหน่ง  พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ