การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 18 -19 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนวิเชียรชมโดย ดร.กมลาศน์ ศรประสิทธิ์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบาย และชี้แจงกฏระเบียบของโรงเรียน เพื่อให้เข้าใจตรงกันและนำไปปฏิบัติและเกิดประโยฃน์สูงสุดแก่นักเรียน ในการนี้มี พระครูวาทีธรรมวิภัช ดร. รองเจ้าคณะตำบลพะวง เจ้าอาวาสวัดแหลมพ้อ นายกฤษณณท์ กิมาคม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ร้อยเอกวรศักดิ์ เรืองศรีประธานสมาคมศิษย์เก่า และ ผศ.นิรัตน์ จรจิตร ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มาให้ความรู้ในการดูแลบุตรหลานให้เป็นคนเก่ง คนดี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ณ ห้องแกรนด์ฮอล์ โรงแรมวีว่า อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

 

Date: 
Thursday, 23 May, 2019 - 09:15