นวัตกรรมคณิตศาสตร์ครูพัชรี

Thai
เอกสารประกอบ: 
AttachmentSize
PDF icon 01ปกแบบฝึกทักษะ.pdf547.74 KB
PDF icon 02คำนำ.pdf66.29 KB
PDF icon 03สารบัญ.pdf50.07 KB
PDF icon 04คำแนะนำ.pdf83.7 KB
PDF icon 05จุดประสงค์.pdf95.97 KB
PDF icon 06แบบทดสอบก่อนเรียน 20 ข้อ.pdf375.08 KB
PDF icon 07เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 20 ข้อ.pdf45.76 KB
PDF icon 08แบบทดสอบหลังเรียน 20 ข้อ.pdf342.62 KB
PDF icon 09เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 20 ข้อ.pdf46.07 KB
PDF icon 10แบบฝึกทักษะที่ 1.1 การรวมสิ่งของสองกลุ่มชนิดเดียวกัน.pdf523.97 KB
PDF icon 11แบบฝึกทักษะที่ 1.2 การนับรวมสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวข้องกัน ตั้งแต่ 2 ชนืดขึ้นไป.pdf532.89 KB
PDF icon 12แบบฝึกทักษะที่ 1.3 การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนสิ่งของตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป ep2.pdf576.43 KB
PDF icon 13แบบฝึกทักษะที่ 1.4 ประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวก.pdf705.14 KB
PDF icon 14แบบฝึกทักษะที่ 1.5 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9.pdf201.87 KB
PDF icon 15แบบฝึกทักษะที่ 1.6 การบวกจำนวนนับมาเกิน 9 กับ 0.pdf1.03 MB
PDF icon 16แบบฝึกทักษะที่ 1.7 การสลับที่ของการบวก.pdf287.13 KB
PDF icon 17แบบฝึกทักษะที่ 1.8 การหาผลบวกของจำนวนสองจำนวนตามแนวตั้ง.pdf204.61 KB
PDF icon 18แบบฝึกทักษะที่ 1.9 การบวกจำนวนสองจำนวนโดยใช้ตารางบวก.pdf220.09 KB
PDF icon 19แบบฝึกทักษะที่ 1.10 การหาคำตอบจากโจทย์ปัญหา V.2 .pdf419.74 KB
PDF icon 20แบบฝึกทักษะที่ 1.11 วิเคราะห์โจทย์ปัญหา EP2.pdf210.98 KB
PDF icon 21แบบฝึกทักษะที่ 1.12 การเขียนแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหา.pdf231.48 KB
PDF icon 22แบบฝึกทักษะที่ 1.13 การเขียนประโยคสัญลักษณ์.pdf243.92 KB
PDF icon 23แบบฝึกทักษะที่ 1.14 การแต่งโจทย์ปัญหาการบวกและหาคำตอบ.pdf369.69 KB
PDF icon 24เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 1.1 การรวมสิ่งของสองกลุ่มชนิดเดียวกัน.pdf482.98 KB
PDF icon 25เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 1.2 การนับรวมสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวข้องกัน ตั้งแต่ 2 ชนืดขึ้นไป.pdf488.04 KB
PDF icon 26เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 1.3 การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนสิ่งของตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป ep2.pdf533.3 KB
PDF icon 27เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 1.4 ประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวก v2.pdf594.21 KB
PDF icon 28เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 1.5 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9.pdf191.79 KB
PDF icon 29เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 1.6 การบวกจำนวนนับมาเกิน 9 กับ 0.pdf951.63 KB
PDF icon 30เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 1.7 การสลับที่ของการบวก.pdf230.11 KB
PDF icon 31เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 1.8 การหาผลบวกของจำนวนสองจำนวนตามแนวตั้ง.pdf172.54 KB
PDF icon 32เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 1.9 การบวกจำนวนสองจำนวนโดยใช้ตารางบวก.pdf49.02 KB
PDF icon 33เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 1.10 การหาคำตอบจากโจทย์ปัญหา V.2 .pdf320.26 KB
PDF icon 34เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 1.11 วิเคราะห์โจทย์ปัญหา EP2.pdf112.59 KB
PDF icon 35เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 1.12 การเขียนแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหา.pdf163.33 KB
PDF icon 36เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 1.13 การเขียนประโยคสัญลักษณ์.pdf159.14 KB
PDF icon 37เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 1.14 การแต่งโจทย์ปัญหาการบวกและหาคำตอบ.pdf297.24 KB
PDF icon 38เฉลยแบบฝึกทักษะ-ผนวก.pdf21.22 KB
PDF icon 39บรรณานุกรม.pdf71.32 KB
PDF icon 40ภาคผนวก.pdf19.66 KB