ปฏิทินปฏิบัติงาน และ โครงสร้างการบริหารงานคณิตศาสตร์