การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศมาเลเซีย Kenmenteian Pendian Malaysia School โดยโรงเรียนวิเชียรชม

วันนี้ ( 11 พ.ย 2562) ดร.กมลาศน์ ศรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชมพร้อมคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศมาเลเซีย Kenmenteian Pendian Malaysia School โดยโรงเรียนวิเชียรชมได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและสมศักดิ์ศรีโรงเรียนในกลุ่มประเทศอาเซียน นอกจากนั้นได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม (exchange culture)การบริหารจัดการ (Management System)และการจัดการเรียนการสอนรูปแบบActive Learning ตลอดจนบันทึกความร่วมมีอ (MOU ) ทั้งนี้เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่สากลต่อไป

Date: 
Saturday, 30 November, 2019 - 15:15