พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณหญิงพูนสุข ประธานราษฎร์นิกร ปรีชาพานิช ประจำปีการศึกษา 2562

วันนี้ 21 พศจิกายน 2562 โรงเรียนวิเชียรชม เป็นเจ้าภาพในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณหญิงพูนสุข ประธานราษฎร์นิกร ปรีชาพานิช ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี มุ่งมั่นตั้งใจเรียน ฐานะยากจนซึ่งนักเรียนดังกล่าวได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการของแต่ละโรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนมหาวชิราวุธ จำนวน 20 ทุน โรงเรียนวรนารีเฉลิม จำนวน 20 ทุนและโรงเรียนวิเชียรชม จำนวน 36 ทุน รวมทั้งสิ้นจำนวน 76 ทุน เป็นเงิน 49 ,000 บาทโดยมีคุณผุสดี ปรีชาพานิช ประธานราษฏร์นิกร เป็นประธานมอบ และดร.กมลาศน์ ศรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชมกล่าวรายงานถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์ของทุนมูลนิธิดังกล่าว ณ หอประชุมวิเชียรคีรี โรงเรียนวิเชียรชม

.

Date: 
Saturday, 30 November, 2019 - 15:45