โรงเรียนวิเชียรชม กิจกรรมตลาดนัดซื้อได้ขายเป็น เดือนมกราคม ๒๕๖๓

วันนี้ ( ๓๑ ม.ค.๖๓ ) โรงเรียนวิเชียรชมนำโดย ดร.กมลาศน์ ศรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการตลาดนัดซื้อได้ขายเป็น ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ขึ้น ณ บริเวณใต้โดมราชพฤกษ์ โรงเรียนวิเชียรชม ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเน้นให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์จริงในการเป็นผู้ซื้อผู้ขายที่ดี โดยทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงภาวะโลกร้อนซึ่งส่งผลกระทบไปทั่วโลก ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รณรงค์ให้ผู้ซื้อผู้ขายใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้โฟม พลาสติก นำถุงผ้าและตะกร้ามาใส่สินค้า ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคุณครู นักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างดี โดยในกิจกรรมดังกล่าวได้มีการคัดเลือกร้านค้าติดดาว เป็นร้านค้าตัวอย่างในการนำสินค้าที่ผลิด หรือปลูกเองในครอบครัวและนำวัสดุจากธรรมชาติมาเป็นภาชนะหีบห่อในการบรรจุสินค้า

Date: 
Sunday, 2 February, 2020 - 15:45