ประกาศโรงเรียน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โครงการจัดการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ(English Program)

Date: 
Thursday, 27 February, 2020 - 00:15