ประกาศโรงเรียนวิเชียรชม เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียนระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกาษ ๒๕๖๓

Date: 
Wednesday, 11 March, 2020 - 12:00