โรงเรียนวิเชียรชม ก้าวทันเทคโนโลยี นายกิตติพงษ์ พันธ์ุมณี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชม พร้อมนางสาวณัฐชา แสงศรี ครูค.ศ.2 เข้าร่วมอบรมหลักสูตรปฏิบัคิการ Coding 2020

ก้าวทันเทคโนโลยี

นายกิตติพงษ์ พันธ์ุมณี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชม พร้อมนางสาวณัฐชา แสงศรี ครูค.ศ.2 เข้าร่วมอบรมหลักสูตรปฏิบัคิการ Coding 2020 ระหว่างวันที่ 19-24 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนสอนว่ายน้ำชะอำ

จังหวัดเพชรบุรี

 

Date: 
Wednesday, 3 February, 2021 - 15:00