นายไพฑูรย์ ทองมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชม พร้อมรองผู้อำนวยการจัดประชุมครูหัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มชั้น และครูหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายไพฑูรย์ ทองมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชม พร้อมรองผู้อำนวยการจัดประชุมครูหัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มชั้น และครูหัวหน้ากลุ่มสาระฯเพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานอีกทั้งชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับขอบข่ายการดำเนินงาน 4 ฝ่ายงานทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนงานทุกฝ่ายมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุด ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี

Date: 
Thursday, 28 October, 2021 - 22:45