(25 ตุลาคม 2564) โรงเรียนวิเชียรชมนำโดย นายไพฑูรย์ ทองมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน ประชุมบุคลากร ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

(25 ตุลาคม 2564) โรงเรียนวิเชียรชมนำโดย นายไพฑูรย์ ทองมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน ประชุมบุคลากร ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 บุคลากรประกอบด้วยผู้บริหาร รองผู้อำนวยการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจ้าง และครูต่างชาติ รวมทั้งนักการ ภารโรง รวมทั้งหมด 145 คนเข้าร่วมประชุมจำนวน 129 คนคิดเป็นร้อยละ 88.97 เพื่อมอบนโยบายฯและชี้แจงรายละเอียดของการปฏิบัติงานทุกฝ่ายงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงาน โครงการต่างๆสู่คุณภาพที่ยั่งยืน และ เน้นย้ำให้ทุกคน รักกัน เป็นหนึ่งเดียวและทำงานร่วมอย่างมีความสุขตลอดจนเรื่องอื่นๆ โดยจัดประชุมผ่านระบบ
Zoom meeting(novice)
 
 
 
Date: 
Thursday, 28 October, 2021 - 23:15