โรงเรียนวิเชียรชมเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ 2563-2565และแผนปฏิบัติการประจำปีงบปนะมาณ 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1 ณ โรงแรมศิวา รอยัล จังหวัดพัทลุง

ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2564 นายไพฑูรย์ ทองมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชม พร้อมด้วยนายกิตติพงษ์ พันธุ์มณี รองผู้อำนวยการ ดร.ทิพวรรณ เหมอารัญ ครูโรงเรียนวิเชียรชมเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ 2563-2565และแผนปฏิบัติการประจำปีงบปนะมาณ 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1 ณ โรงแรมศิวา รอยัล จังหวัดพัทลุง โดยมี ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง  เป็นประธาน

Date: 
Thursday, 28 October, 2021 - 23:30