โรงเรียนวิเชียรชม รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(SMA)