เกี่ยวกับโรงเรียน

ปรัญญา

“โยคาเว  ชายเตภูริ” หมายถึง ปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะการฝึกฝน

อัตลักษณ์

คนรุ่นใหม่ที่ทันสมัย และประสบความสำเร็จ

เอกลักษณ์

คุณธรรมชูเชิด ล้ำเลิศวิชาการ

สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราเพชร หมายถึง ความแข็งแกร่ง ความคงทนความแหลมคมของปัญญา

สีประจำโรงเรียน สีเหลือง แดง

สีเหลือง หมายถึง คุณธรรม ปัญญา ความคิดสร้างสรรค์

สีแดง  หมายถึง ความสามัคคี ความกล้าหาญ และความเป็นผู้นำ