การอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ผู้เรียน