115
ระดับชั้นอนุบาล
1528
ระดับชั้นประถมศึกษา
316
กลุ่มชั้น E.P.
154
ครูและบุคลากร
มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความเป็นสากลพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21

นายไพฑูรย์ ทองมณี

ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชม

ข่าวสารความเคลื่อนไหว

30 มี.ค. 2567

กิจกรรม "เพชรคืนถิ่น" ครั้งที่ 1

Read more
29 มี.ค. 2567

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566

Read more
16 ก.พ. 2567

ขั้นตอนในการสอบสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 โครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ SCIENCE MATH ABILITY (SMA)

Read more
28 ธ.ค. 2566

กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ 2567

Read more
More+

10 มิ.ย. 2565

กิจกรรมเรียนฟรี 15 ปีของรัฐบาล ณ แหล่งเรียนรู้ "โคกหนองนาโมเดล"

Read more
9 มิ.ย. 2565

กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2565

Read more
29 พ.ค. 2565

วารสาร 101 ปี โรงเรียนวิเชียรชม สแกนอ่านผ่าน qrcode ได้นะคะ

Read more
10 เม.ย. 2565

ประชาสัมพันธ์ ๕ เม.ย. ๒๕๖๕

Read more
More+

13 ม.ค. 2567

โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 41 ระดับจังหวัด

Read more
12 ม.ค. 2567

โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 43 ระดับชาติ

Read more
0 543

ทอดกฐินวัดแหลมทราย

Read more
31 ส.ค. 2565

นิทรรศการโครงการวิเชียรชมรักษ์โลก

Read more
More+

29 มี.ค. 2567

วิดีทัศน์ปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2566

Read more
11 มี.ค. 2567

มัคคุเทศน์น้อยโรงเรียนวิเชียรชม

Read more
9 ก.พ. 2567

โรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ โรงเรียนวิเชียรชม

Read more
15 มี.ค. 2567

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1

Read more
More+

ข่าวประชาสัมพันธ์