กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ ของกลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 3