ประกาศโรงเรียนวิเชียรชม เรื่องประกาศรายชื่อนักเรียนที่จับฉลากได้เข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาลชั้นปีที่ 3) ปีการศึกษา 2566