กิจกรรมจับฉลากนักเรียนเข้าเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566