กิจกรรมจับฉลากนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566