ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง คนครัว (จ้างเหมาบริการ) และนักการภารโรง (แม่บ้าน,เพศชาย)