ขั้นตอนในการสอบสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 โครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ SCIENCE MATH ABILITY (SMA)