ประกาศโรงเรียนวิเชียรชม เรื่องประกาศรายชื่อนักเรียนที่จับฉลากได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ปีการศึกษา 2567