พิธีไหว้ครูโรงเรียนวิเชียรชม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐