โรงเรียนวิเชียรชม ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2564