ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างต่อเติมห้องน้ำห้องส้วมอนุบาล อาคาร 90 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)